Statut stowarzyszenia Krakowiak e.V.

§ 1. Nazwa, siedziba, rok rozrachunkowy

1. Stowarzyszenie używa nazwy „Krakowiak“.
2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Griesheim.
3. Rokiem rozrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 2. Postanowienie

1. Stowarzyszenie zostanie zarejstrowane w rejestrze stowarzyszeń pod nazwą „Krakowiak e.V.“.

§ 3. Cel, zadania, użyteczność publiczna

1. Celem stowarzyszenia jest promocja języka polskiego, polskiej kultury i folkloru oraz kontaktów z Polską wśród osób pochodzących z Polski, jak również innych narodowości, które są zainteresowane poznaniem i szerzeniem polskiej kultury. Cel statutowy realizowany jest poprzez wykonywanie tańców i pieśni ludowych z różnych regionów Polski.
2. Stowarzyszenie wypełnia wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej zgodnie z przepisami zawartymi w rodziale "Przywileje podatkowe" Ustawy Podatkowej Republiki Federalnej Niemiec.Stowarzyszenie działa bezinteresownie. Pozyskiwanie środków finansowych na własne utrzymanie nie jest jego podstawowym celem.
3. Środki stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe. Osoby piastujące stanowiska w stowarzyszeniu wykonują pracę na rzecz stowarzyszenia społecznie. Członkowie stowarzyszenia nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ze środków stowarzyszenia. Środki stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane do ponoszenia wydatków niezwiązanych z działalnością statutową, ani do niewspółmiernego wynagradzania osób trzecich.4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, deren Aufgabe es ist, die polnische Sprache, Kultur oder Folklore zur fördern.
4. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia lub zaniku przywilejów podatkowych wynikających z Ustawy środki stowarzyszenia muszą zostać użyte na rzecz innej organizacji użyteczności publicznej. Postanowienia o przyszłym spożytkowaniu środków stowarzyszenia mogą być podjęte po wyrażeniu akceptacji Urzędu Podatkowego.

§ 4. Członkostwo

1. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna.
2. Podstawą do uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu jest pisemne złożenie wniosku.

§ 5. Zakończenie członkowstwa

1. Członkostwo kończy się przez śmierć, wykluczenie, skreślenie z listy członków lub wystąpienie ze stowarzyszenia.
2. Wystąpienie następuje pisemnie z końcem roku kalendarzowego.
3. O wykreśleniu z listy członków stowarzyszenia decyduje zebranie członków, jeżeli członek stowarzyszenia nie uczestniczy w występach przez rok nie podając odpowiedniego uzasadnienia.
4. Członek stowarzyszenia, który w sposób rażący szkodzi interesom stowarzyszenia, może być wykluczony ze stowarzyszenia poprzez uchwałę podjętą podczas zebrania członków stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały członek stowarzyszenia ma prawo do zajęcia stanowiska. Uchwała członków stowarzyszenia o wykluczeniu musi zostać uzasadniona i przedłożona na piśmie.

§ 6. Składki członkowskie

1. Zebranie członków stowarzyszenia dotychczas nie podjęło uchwały o ustaleniu składki członkowskiej. Uchwała dotycząca składki członkowskiej może być podjęta podczas zebrania członków stowarzyszenia większością głosów.

§ 7. Zarząd

1. Zostanie wybrany trzyosobowy zarząd stowarzyszenia. Liczba członków zarządu może zostać na nowo określona w czasie zebrania członków stowarzyszenia. Członkowie zarządu są wybierani na okres jednego roku. Do czasu wyboru nowych członków zarządu obecni członkowie zarządu zostają przy swoich funkcjach również po upłuniąciu kadencji. W przypadku wystąpienia członka zarządu ze stowarzyszenia, zebranie członków stowarzyszenia wybiera na pozostały do końca kadencji okres czasu nowego członka zarządu. Wybrani członkowie zarządu reprezentują wspólnie stowarzyszenie

§ 8. Zwołanie zebrania członków stowarzyszenia

1. Członkowie stowarzyszenia spotykają się raz w tygodniu poza okresem ferii w celu prób. Termin kolejnej próby zostanie ustalony co do dnia i godziny na odbywającej się próbie. Nieobecni na próbie członkowie stowarzyszenia dowiadują się u jednego z członków zarządu lub innego członka stowarzyszenia co do terminu kolejnej próby.

§ 9. Zwołanie zebrania członków stowarzyszenia

1. Zebranie członków stowarzyszenia zostaje zwołane jeśli wymaga tego interes jego członków lub gdy 1/10 liczby członków tego żąda.

§ 10. Protokoły

1. Protokoły z zebrań członków stowarzyszenia sporządzane są i podpisywane kolejno przez poszczególnych członków.Protokoły z posiedzeń zarządu stowarzyszenia sporządzane i podpisywane są kolejno przez członków zarządu.


Uchwała statutowa, Griesheim, dnia 15.12.2007 r.

x